App

FES App

Visualitza y descarrega les dades dels serveis ecosistemics de los boscos de Catalunya

Allometr App

Calcula noves variables a partir d'equacions dissenyades per espècies, àmbits geogràfics i nivells (per a tot Espanya)

IFN App

Accedeix, visualitza i descàrrega les dades de l'Inventari Forestal Nacional a Catalunya

LiDAR App

Accedeix, visualitza i calcula variables forestals a partir de dades LiDAR a Catalunya